บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    108  

นาย สมหมาย เลิศนา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

04471583

nrm_rrc@rice.mail.go.th

ฝ่ายวิชาการ


นางสาว นภสร แก้ววิเศษ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

04471583

nrm_rrc@rice.mail.go.th