ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    817  

   

ประวัติ  

          เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2496  เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการปี  พ.ศ. 2497 ในสมัยแรกใช้ชื่อ “สถานีทดลองพิมาย” สังกัดกองบำรุงพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

ปี พ.ศ. 2543  เปลี่ยนชื่อจาก “สถานีทดลองข้าวพิมาย”  เป็น  “สถานีทดลองข้าวนครราชสีมา”  สังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ. 2546  เปลี่ยนชื่อจาก “สถานีทดลองข้าวนครราชสีมา”  เป็น  “ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครราชสีมา”  สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  กรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ. 2549   วันที่ 16 มีนาคม  มีการจัดตั้ง “กรมการข้าว”  และมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการข้าว เมื่อวันที่  4  เมษายน  2549  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา”  สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ปัจจุบันสังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว


ที่ตั้ง

          เลขที่  50  หมู่ที่  6  บ้านนางเหริญ  ถนนตลาดแค – พิมาย  ตำบลในเมือง  อำเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมาห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 58 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  313 กิโลเมตร

ลักษณะพื้นที่  เป็นที่ราบเรียบ พื้นที่ทางด้านตะวันตกมีระดับสูงกว่าทางด้านตะวันออกที่อยู่ชิดกับ

ลำนางเหริญและทางด้านใต้เพียงเล็กน้อย พื้นที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 160 เมตร 

ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที  15   14  และเส้นแวงตะวันออกที่ 102  29   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย


สภาพภูมิอากาศ

          อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33  องศาเซลเซียส  และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  13 องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนตกประมาณเฉลี่ยปีละ 1,019.2  มิลลิเมตร  และมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ  68 เปอร์เซ็นต์


จำนวนพื้นที่

          บริเวณที่ตั้งศูนย์ฯ มีจำนวนเนื้อที่ 340 ไร่ แบ่งเป็น อาคารปฏิบัติงาน สิ่งก่อสร้างและอื่นๆ 60 ไร่ แปลงนาทดลองประมาณ 100 ไร่  แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ 180 ไร่ 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ได้รับจัดสรรจากนิคมสร้างตนเองอำเภอพิมาย ตั้งอยู่ ซอย 5 หมู่ที่ 22 บ.จำนงค์พัฒนา ตำบลนิคม เนื้อที่ 25 ไร่ รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 365 ไร่


แหล่งน้ำ

         อาศัยน้ำฝน ลำน้ำนางเหริญ  และจากโรงสูบน้ำไฟฟ้าลำน้ำมูล