อัตรากำลัง

0101
ชื่อ    : นายนิพนธื  บุญมี
ตำแหน่ง    :  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    : งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :081-9340074

0410
ชื่อ    : นางสาวเจริญสุข   นีละนิยม
ตำแหน่ง    :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์    : 08-1790-4839 0-4447-15

0510
ชื่อ    :  นางสาวดวงใจ  สุริยาอรุณโรจน์
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,08-9844-

 
ชื่อ    :  
ตำแหน่ง    :  
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="text-decoration: none; font-weight: bold; color: #0b7db6;">
ชำนาญการด้าน    :
เบอร์โทรศัพท์    :  

0110
ชื่อ    :  นางกัญญวีร์  เปลี่ยนพิจิตร
ตำแหน่ง    :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    : ด้าน GAP
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 08-1266-77

0810
ชื่อ    : นายพิษณู  หินตั้ง
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,08-14048

0610
ชื่อ    :  นางสาวปริชาติ  คงสุวรรณ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583, 08-1790-3

1110
ชื่อ    :  นางยอิสระพงศ์ บุตรจันทร์
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์    :     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :งานวัจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,08-7051-7

0310
ชื่อ    :  นางธิติมา  ขันติยวิชย์
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 , 08-9569-9

 0102
ชื่อ    :  นายสุทวิชชา  ทองประกอบ
ตำแหน่ง    :  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :  เครื่องจักรกล
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583

 0910
ชื่อ    :  นายเพียด  พุดทอง
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    : ด้านผลิตเมล็ดเมล็ดพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583

 0210
ชื่อ    :  นางจุฑารัตน์  ประเสริฐโส
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :  ด้านการงานเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583