อัตรากำลัง

 

 671790
ชื่อ    : นายอรชุณร์  สารพินิจ
ตำแหน่ง    :  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    : งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :081-9340074

0410
ชื่อ    : นางสาวเจริญสุข   นีละนิยม
ตำแหน่ง    :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์    : 08-1790-4839 0-4447-15

0510
ชื่อ    :  นางสาวดวงใจ  สุริยาอรุณโรจน์
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,08-9844-8031

 0110
ชื่อ    :  นางกัญญาาีร์   เปลี่ยนพิจิตร
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :ด้าน GAP
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 , 08-1266-7719

1112
ชื่อ    :  นางสาวนภสร  แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 

1110
ชื่อ    : นายอิสระพงศ์   บุตรจันทร์
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,08-7051-7312

0810
ชื่อ    : นายพิษณุ   หินตั้ง
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิยัติการ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,08-1404-8436

0610
ชื่อ    : นางสาวปริชาติ   คงสุวรรณ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,08-9715-9795

1111
ชื่อ    :  นายฉัตรชัย  วรเวทย์มงคล
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583

 0102
ชื่อ    :  นายสุทวิชชา  ทองประกอบ
ตำแหน่ง    :  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :  เครื่องจักรกล
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583  ,08-3243-2895

 0910
ชื่อ    :  นายเพียด  พุดทอง
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    : ด้านผลิตเมล็ดเมล็ดพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,08-1730-8142

 0210
ชื่อ    :  นางจุฑารัตน์  ประเสริฐโส
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :  ด้านการงานเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583, 08-7871-7432