อัตรากำลัง

 

 
ชื่อ    : นายสมหมาย   เลิศนา
ตำแหน่ง    :  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    : งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :081-9340074

0410
ชื่อ    : นางสาวเจริญสุข   นีละนิยม
ตำแหน่ง    :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำนาญการด้าน    :บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์    : 081-7904839 ,0-4447-15

1112
ชื่อ    :  นางสาวนภสร   แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย , งานถ่ายทอด
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,081-8797367

 1110
ชื่อ    :  นายอิสระพงศ์  บุตรจันทร์
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 , 087-0517312

0610
ชื่อ    :  นางสาวปริชาติ  คงสุวรรณ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

อีเมล์    :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,081-7903348

 
ชื่อ    : นายชัชวาล  รัตนสุภา
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,084-8238588

0810
ชื่อ    : นายพิษณุ   หินตั้ง
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิยัติการ
อีเมล์    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,08-1404-8436
 
 1111
 ชื่อ  :   นายฉัตรชัย   วรเวทย์มงคล
 ตำแหน่ง  : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ชำนาญการด้าน :  งานวิจัย
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-4447-1583 ,082-3279998

 
ชื่อ    :  นายพีระพัชร  บุญมีพิทักษ์
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชำนาญการด้าน    :งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 , 086-2348816

 0910
ชื่อ    :  นายเพียด  พุดทอง
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชำนาญการด้าน    :  ด้านผลิตเมล็ดพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583  ,081-7308142

 0210
ชื่อ    :  นางจุฑารัตน์   ประเสริฐโส
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชำนาญการด้าน    : ด้านการงานเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583 ,087-8717432

 0102
ชื่อ    :  นายสุทวิชชา   ทองประกอบ
ตำแหน่ง    :  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ

อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ชำนาญการด้าน    :  ด้านจักรกล
เบอร์โทรศัพท์    :  0-4447-1583, 083-2432895
 

 

 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama