บทบาทภารกิจ

บทบาทและภาระกิจ

บทบาทของศูนย์วิจัยข้าวแบ่งได้ ๓ ภาระกิจ ดังนี้

๑. พื้นที่รับผิดชอบงานวิจัย
๑.๑ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๓๒ อำเภอ/กิ่งอำเภอ
• พื้นที่จังหวัด ประมาณ ๑๒,๒๘๕,๔๘๑ ไร่
• พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ ๘,๒๕๙,๔๐๔ ไร่
• พื้นที่นา ประมาณ ๔,๐๐๕,๕๔๑ ไร่ แยกเป็น ในเขตชลประทาน ๔๔๖,๒๐๑ ไร่ นอกเขตชลประทาน ๓,๕๕๙,๓๔๐ ไร่

พันธุ์ข้าวที่ปลูก
- ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ประมาณ ๒,๕๓๘,๓๐๖ ไร่
- เหลืองประทิว ๑๒๓ ประมาณ ๓๙๕,๘๘๐ ไร่
- ขาวตาแห้ง ๑๗ ประมาณ ๑๒๒,๖๙๐ ไร่
- กข ๖ ประมาณ ๒๗๗,๒๕๖ ไร่
๑.๒ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย ๑๖ อำเภอ/กิ่งอำเภอ
• รับผิดชอบ ๑๔ อำเภอ/กิ่งอำเภอ ยกเว้นอำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียว (ศวข.ชุมแพ) รวมพื้นที่ ๑,๕๓๙,๗๗๘ ไร่
• พื้นที่จังหวัด ประมาณ ๗,๙๘๖,๔๒๙ ไร่
• พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ ๓,๖๕๓,๘๒๘ ไร่
• พื้นที่นา ประมาณ ๑,๙๐๘,๕๙๓ ไร่
พันธุ์ข้าวที่ปลูก
o ข้าวเจ้า ประมาณ ๙๒๘,๓๒๖ ไร่
o ข้าวเหนียว ประมาณ ๖๙๒,๙๑๘ ไร่
๒. พื้นที่รับผิดชอบ กรมการข้าว
จังหวัดบุรีรัมย์
• พื้นที่จังหวัด ประมาณ ๖,๔๙๖,๒๑๕ ไร่
• พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ ๔,๕๓๐,๓๘๑ ไร่
• พื้นที่นา ประมาณ ๓,๖๖๕,๔๕๘ ไร่
๓. บทบาทของศูนย์บริการชาวนา
๓.๑ ตั้งรับ ให้บริการทั้งโดยการติดต่อโดยตรง และทางโทรศัพท์ จะมีการลงบันทึกการติดต่อ และการให้บริการทุกครั้ง
๓.๒ รุก ไปในพื้นที่ โดยมีการติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
๓.๓ ติดตามข่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่างๆ กรณี เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ “การตัดใบข้าวให้ผลผลิตเพิ่ม ๒๐%” ได้ออกไปตรวจสอบ ติดตามสภาพความเป็น จริงในพื้นที่ ที่ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
๓.๔ การตั้งเครือข่ายศูนย์บริการชาวนา ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีศักยภาพ ในเริ่มต้น๔. การบูรณาการ
ของศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดนครราชสีมา
• งานวิจัย • งานผลิตพันธุ์
• งานบริการอื่นๆ • กิจกรรมสังสรรค์ นันทนาการร่วมกัน

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama