จัดนิทรรศการงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

1258

       เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายธนา เสตะพยัคฆ์ นักวิชาการเกษตร และคณะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวเปิดกิจกรรมเนื่องในงานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day 2018) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก