Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาจัดประชุมหน่วยงานภาคี Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 20
เชื่อมโยงตลาดกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มอินทรีย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 76
จัดนิทรรศการงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 94
ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑" Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 139
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 82
ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 77
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 132
งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 89
ร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 105
ขอเชิญร่วมงาน " ข้าวคุณภาพ..จากชาวนาสู้ผู้บริโภคโดยตรง" Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 137