เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ ในสมัยแรกใช้ชื่อ “สถานีทดลองพิมาย” สังกัด กองบำรุงพันธุ์ กรมการข้าว มี นายจรูญ เกิดพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีเป็นคนแรก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรกิจกรรมของสถานีทดลองพิมาย

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ : มีการรวมงานของกรมการข้าวและกรมกสิกรรม จัดตั้งเป็นกรมวิชาการเกษตร และได้เปลี่ยนชื่อจาก “สถานีทดลองพิมาย” เป็น“สถานีทดลองข้าวพิมาย” สังกัดกองการข้าว กรมวิชาการเกษตร สมัย นายจำรัส โปร่งศิริวัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานี

ปี พ.ศ.๒๕๒๕  : มีการแบ่งส่วนราชการของกรมวิชาการเกษตรใหม่ เปลี่ยนฐานะของ “กองการข้าว” เป็น “สถาบันวิจัยข้าว” และ จัดตั้งศูนย์วิจัยต่างๆ ขึ้น สถานีทดลองข้าวพิมายจึงเป็นสถานีทดลองข้าว ในเครือข่ายของ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อยู่ในสังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร สมัยนาย อุทัย วงศ์วิเศษ เป็นผู้อำนวยการสถานี ในขณะนั้น

ปี พ.ศ.๒๕๔๓  : เปลี่ยนชื่อจาก“สถานีทดลองข้าวพิมาย” เป็น “สถานีทดลองข้าวนครราชสีมา” สังกัด สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี นายสัมพันธ์  รัตนสุภา เป็นผู้ อำนวยการสถานีในขณะนั้น

ปี พ.ศ.๒๕๔๖ : มีการแบ่งส่วนราชการของกรมวิชาการเกษตรใหม่ เปลี่ยนชื่อจาก“สถานีทดลองข้าว นครราชสีมา” เป็น “ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครราชสีมา” (ศบป.นครราชสีมา) สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔กรมวิชาการเกษตร  โดยมีนายสัมพันธ์   รัตนสุภา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานี

ปี พ.ศ.๒๕๔๙ :วันที่ ๑๖ มีนาคม มีการจัดตั้ง “กรมการข้าว” และมีกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการข้าวเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ เกิดเป็น “ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา” สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวในสมัยของนายสุรพลใจดี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ                              

ปี พ.ศ.๒๕๕๘ :วันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๘  ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา  สังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าว  

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama