แผนงาน/โครงการวิจัย

งานวิจัย

 งานที่ปฏิบัติ   งาน/โครงการที่รับผิดชอบ

              กิจกรรมหลัก :  วิจัยและพัฒนาข้าว        

             1.โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว  จำนวน 30 กิจกรรม

                 - ประเมินและคัดเลือกข้าวทนเค็มในสารละลาย

                - การปลูกข้าวพันธุ์ผสมสำหรับสกัดดีเอ็นเอและทดสอบความทนเค็มในสารละลาย

                - การปลูกขยายเมล็ดพันธุ์และการเพิ่มชั่วอายุสายพันธุ์ข้าวจากการทดลองที่ 1 และ 2 โดยใช้วิธีเร่งอายุ

                - การศึกษาสายพันธุ์ข้าวทนดินเค็มและวิเคราะห์ความเค็มดิน

                - การเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์และวิเคราะห์ความเค็มดิน

                - การปลูกข้าวพันธุ์ผสม กข 6 สำหรับสกัดดีเอ็นเอและทดสอบความทนเค็มในสารละลาย

                - การประเมินลักษณะทนเค็มของเชื้อพันธุกรรมข้าว

                - การประเมินลักษณะทนเค็มของข้าวป่า

                - การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีทรงต้นดีเพื่อผลผลิตสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                - การศึกษาพันธุ์ข้าวนาชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานภายในสถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานระหว่างสถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาชลประทานในนาราษฎร์และประเมินการยอมรับของเกษตรกร

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำลึกในนาราษฎร์

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาขึ้นน้ำในนาราษฎร์

                - การศึกษาความสัมพันธ์ด้านสรีรวิทยาของลักษณะความต้านทานการหักล้มกับศักยภาพการให้ผลผลิต

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนระหว่างสถานี

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์

                - การเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีและวิเคราะห์ความเค็มดิน

                - สำรวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ

                - การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ

               - ประเมินการให้ผลผลิตของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

               - การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและการสำรวจระยะไกลเพื่อการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาน้ำฝน

               - การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจำแนกชนิดพันธุ์ และประเมินระยะการเจริญเติบโตของ

               - การคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ศวข.นม

               - การประเมินลักษณะทรงต้นรูปลักษณ์ใหม่ของพ่อ-แม่

               - ผสมพันธุ์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่

               - ปลูกขยายและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีทรงต้นรูปลักษณ์ใหม่และผลผลิตสูง

               - การค้นหาตำแหน่ง QTLs ที่สัมพันธ์กับความทนเค็มในข้าวไทย : ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

               - การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาว กข 51 และขาวดอกมะลิ 105 ให้งอกภายใต้สภาพน้ำขังโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

              - การทดสอบข้าวทนแล้งในนาเกษตรกรและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนแล้ง

        2. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี

        3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบการผลิตข้าวรายแปลง

        4. โครงการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ

        5. โครงการศูนย์บริการชาวนา

        6. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโดยวิธีเปียกสลบแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต 2558/59

        7. โครงการกำหนดแผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าวตามกลุ่มพันธุ์ข้าว

         8.  โครงการพระราชดำริ

โครงการร่วมกับสำนักอื่น

          1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)

          2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (PRE GAP)

          3. โครงการข้าวอินทรีย์

          4. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่และถ่ายทอดเทคโนโลยี

          5. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน

          6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน

          7. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

          8. โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว

          9. โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบการผลิตข้าวรายแปลง

         10 โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

         11. โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง

         12 โครงการสารวัตรเกษตร

         13. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

         14. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama