แผนงาน/โครงการวิจัย

งานวิจัย

 งานที่ปฏิบัติ   งาน/โครงการที่รับผิดชอบ

              กิจกรรมหลัก :  วิจัยและพัฒนาข้าว        

             1.โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว  จำนวน 30 กิจกรรม

                 - ประเมินและคัดเลือกข้าวทนเค็มในสารละลาย

                - การปลูกข้าวพันธุ์ผสมสำหรับสกัดดีเอ็นเอและทดสอบความทนเค็มในสารละลาย

                - การปลูกขยายเมล็ดพันธุ์และการเพิ่มชั่วอายุสายพันธุ์ข้าวจากการทดลองที่ 1 และ 2 โดยใช้วิธีเร่งอายุ

                - การศึกษาสายพันธุ์ข้าวทนดินเค็มและวิเคราะห์ความเค็มดิน

                - การเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์และวิเคราะห์ความเค็มดิน

                - การปลูกข้าวพันธุ์ผสม กข 6 สำหรับสกัดดีเอ็นเอและทดสอบความทนเค็มในสารละลาย

                - การประเมินลักษณะทนเค็มของเชื้อพันธุกรรมข้าว

                - การประเมินลักษณะทนเค็มของข้าวป่า

                - การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีทรงต้นดีเพื่อผลผลิตสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                - การศึกษาพันธุ์ข้าวนาชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานภายในสถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานระหว่างสถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาชลประทานในนาราษฎร์และประเมินการยอมรับของเกษตรกร

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำลึกในนาราษฎร์

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาขึ้นน้ำในนาราษฎร์

                - การศึกษาความสัมพันธ์ด้านสรีรวิทยาของลักษณะความต้านทานการหักล้มกับศักยภาพการให้ผลผลิต

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนระหว่างสถานี

                - การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์

                - การเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีและวิเคราะห์ความเค็มดิน

                - สำรวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ

                - การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ

               - ประเมินการให้ผลผลิตของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

               - การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและการสำรวจระยะไกลเพื่อการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาน้ำฝน

               - การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจำแนกชนิดพันธุ์ และประเมินระยะการเจริญเติบโตของ

               - การคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ศวข.นม

               - การประเมินลักษณะทรงต้นรูปลักษณ์ใหม่ของพ่อ-แม่

               - ผสมพันธุ์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่

               - ปลูกขยายและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีทรงต้นรูปลักษณ์ใหม่และผลผลิตสูง

               - การค้นหาตำแหน่ง QTLs ที่สัมพันธ์กับความทนเค็มในข้าวไทย : ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

               - การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาว กข 51 และขาวดอกมะลิ 105 ให้งอกภายใต้สภาพน้ำขังโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

              - การทดสอบข้าวทนแล้งในนาเกษตรกรและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนแล้ง

        2. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี

        3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบการผลิตข้าวรายแปลง

        4. โครงการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ

        5. โครงการศูนย์บริการชาวนา

        6. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโดยวิธีเปียกสลบแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต 2558/59

        7. โครงการกำหนดแผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าวตามกลุ่มพันธุ์ข้าว

         8.  โครงการพระราชดำริ

โครงการร่วมกับสำนักอื่น

          1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)

          2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (PRE GAP)

          3. โครงการข้าวอินทรีย์

          4. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่และถ่ายทอดเทคโนโลยี

          5. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน

          6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน

          7. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

          8. โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว

          9. โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบการผลิตข้าวรายแปลง

         10 โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

         11. โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง

         12 โครงการสารวัตรเกษตร

         13. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

         14. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต